Cam Kết Đóng Góp Cho Giáo Xứ 2021 - 2022

Message Tôi đáp lại lời mời gọi của Chúa. Tôi cam kết sẽ đóng góp:
Tên đầy đủ
  •  
Địa Chỉ
  •  
Điện Thoại --
  •  
E-mail
  •  
Số tiền đóng góp ($)
  •  
Thời gian đóng góp
  •  
  •