AUGUST 2018: Các gia đình, một kho tàng

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu để bất cứ quyết định quan trọng nào của các nhà kinh tế và chính trị đều giúp bảo vệ gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại.