Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 13.04.2018: Thế gian nói trao tự do nhưng kỳ thực là nô lệ