Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.04.2018: Tình yêu đáp lại Tình Yêu