Confirmation Mass _Lễ Thêm Sức

More photos-Xem thêm hình

Congration to all confirmation students of our regional parishes. After 4 months of studying, now they all received Holy Spirit fully in Sacrament of Confirmation. May the Holy Spirit continue to pour upon our candiates seven gifts and graces to make them disciples of Christ in the world. 
Confirmation Mass was celebrated by Bishop Eusebio Elizondo, auxilary bishop of Seattle Archdiocese on Wednesday May 9th. 

Thánh Lễ Thêm Sức tại St. Ann được chủ sự bởi Đức Cha Eusebio Elizondo, Đức Cha phụ tá Tổng Giáo Phận Seattle. Trong Thánh Lễ, 101 em của Liên Giáo Xứ: St. Ann, SJOW, và Sacred Heart đã được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đổ tràn đầy trên các em những ơn cần thiết để các em trở thành những chiến sĩ mang Tin Mừng của Chúa đến với thế giới ngày nay.