HOLY WEEK SCHEDULE - NGHI THỨC TUẦN THÁNH

https://www.facebook.com/stanntacoma/

 • Palm Sunday - Chúa Nhật Lễ Lá 
  Sat, 4/4 - English Mass - 5PM - Regional Parishes
  Sun, 4/5 - Vietnamese Mass - 7:45 AM

   
 • Holy Thursday - Thứ 5 Tuần Thánh - 4/9
  English Mass - 5PM 
  Vietnamese Mass - 7PM

   
 • Holy Friday - Thứ 6 Tuần Thánh - 4/10
  English Mass - 5PM 
  Vietnamese Mass - 7PM

   
 • Easter Vigil - Vọng Phục Sinh - 4/11
  Bilingual Mass - 8:30 PM
   
 • Easter Sunday - Chúa Nhật Phục Sinh - 4/12
  Vietnamese Mass - 8:45 AM
  English Mass - 11 AM