Regional Appreciation Dinner 2018

More Photos - Xem thêm hình - Más Fotos

"Where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them" (Mt 18,20)

Every year, in Christmas Season, the Tacoma Regional Parishes has a Appreciation Dinner to thank all parish leaders, ministers, and volunteers for their stewardship of time and talents. This year, the Appreciation Dinner was hosted by St. Ann Parish on Sunday, December 16th, and it's also the birthday of our pastor Fr. Tuan Nguyen

Hằng năm, Liên Giáo Xứ tổ chức Buổi Tiệc Tri Ân các Thiên Nguyện Viên vào dịp Giáng Sinh. Năm nay, Giáo Xứ St. Ann chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức tiệc tri ân vào ngày 16/12 cũng là ngày Sinh Nhật của Cha Chánh Xứ Đaminh

Cada año, durante la temporada navideña, las parroquias regionales de Tacoma celebran una cena de agradecimiento para agradecer a todos los líderes, ministros y voluntarios de la parroquia por su tiempo y talento. Este año, la parroquia de Santa Ana organizó la cena de agradecimiento el domingo 16 de diciembre, y también es el cumpleaños de nuestro pastor, el Padre. Tuan Nguyen

The joy was multiplied by the presence of four priests: Fr. Tuan, Fr. Pat, Fr. Jim, and Fr. Dwight. In addition, the presence of sisters and about 230 members coming from St. Ann, St. John of the woods, and Sacred Heart Parish made the Dinner more wonderful. 

It was an unforgettable night that we shared one spirit of love through conversations, blessings, wishes, Christmas Carols, and food. 

Each parish came up and sung Christmas Carols in big applauses of audience

Bữa tiệc trở nên ấm cúng tình huynh đệ nhờ sự có mặt của 4 Cha trong Liên Giáo Xứ: Cha Tuấn, Cha Pat, Cha Jim, và Cha Dwight, các Soeurs, và hơn 230 thiện nguyện viên từ 3 Giáo Xứ St. Ann, St. John và Sacred Heart. Các Giáo Xứ đã thay nhau lên trình diễn Thánh Ca Giáng Sinh, chia sẻ niềm vui phục vụ, và gửi lời chúc mừng đến Cha Chánh Xứ

La alegría se multiplicó por la presencia de cuatro sacerdotes: Padre. Tuan, Padre. Pat, Padre. Jim y padre Dwight. Además, la presencia de hermanas y alrededor de 230 miembros provenientes de la Parroquia del St. Ann, St. John of the woods y Sagrado Corazón hicieron que la cena fuera más maravillosa. Fue una noche inolvidable que compartimos un espíritu de amor a través de conversaciones, bendiciones, villancicos y comida.

Fr. Pat & Sacred Heart 


St. Ann


Fr. Jim and St. John of the woods

But, the important moment was........we sing HAPPY BIRTHDAY to our wonderful Pastor Fr. Tuan

Và giây phút quan trọng của bữa tiệc………Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Chánh Xứ Đaminh

Pero, el momento importante fue ... cantamos FELIZ CUMPLEAÑOS a nuestro maravilloso Pastor Padre. Tuan

We thank him for serving us in three parishes. May the Lord pour upon him good health and wisdom which will help him to fulfill the ministry of shepherd of flocks. 

Cảm ơn Cha đã hết mình phục vụ các Giáo Xứ. Xin Chúa ban cho Cha nhiều sức khỏe và nghị lực để hoàn thành sứ mang mục tử của mình.

Le agradecemos por servirnos en tres parroquias. Que el Señor derrame sobre él buena salud y sabiduría, que le ayudarán a cumplir el ministerio de pastor de rebaños.

We also send special thanks to St. Ann Parish's leadership team for hosting this Dinner. Thanks to all leaders, ministers, volunteers from St. John of the woods, Sacred Heart, and St. Ann Parishes for devoting your talents, sacrificing your time for the common goods of our parishes. May the Lord reward all of you and bless you always. 

Đặc biệt cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo Giáo Xứ St. Ann đã tổ chức bữa tiệc thành công tốt đẹp. Xin tri ân các thiện nguyện viên đã hy sinh thời gian và tài năng để giúp cho sự phát triển và bền vững của Giáo Xứ. Xin Chúa chúc lành và trả công cho tất cả chúng ta.

También enviamos un agradecimiento especial al equipo de liderazgo de St. Ann Parish por organizar esta Cena. Gracias a todos los líderes, ministros, voluntarios de las parroquias de St. John, Sacred Heart y St. Ann por dedicar sus talentos, sacrificando su tiempo por los bienes comunes de nuestras parroquias. Que el Señor los recompense a todos y los bendiga siempre.

MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR