Thông Tin Giáo Xứ | 30.7.2020

   
 
Bản Tin Hiệp Nhất - 2.8.2020

Ghi Danh Tham Dự Các Thánh Lễ Trong Nhà Thờ

Việc ghi danh của Quý Tín Hữu giúp Giáo Xứ đảm bảo số người đúng quy định cho phép và kiểm soát được nếu có gì xảy ra tại Giáo Xứ

Nếu Quý Tín Hữu muốn ghi danh qua điện thoại,
xin gọi cho Sơ Theresa 253-592-2541

Ghi danh online bằng cách nhấp vào chữ màu xanh bên dưới

4:30pm, thứ Bảy 1/8, lễ tiếng Anh GHI DANH
 

9:45am, Chúa Nhật 2/8, lễ tiếng Anh GHI DANH
 

7:45am, Chúa Nhật 2/8, lễ tiếng Việt GHI DANH
 

4pm, Chúa Nhật 2/8, lễ tiếng Việt GHI DANH

Ngày thường sẽ có các Thánh Lễ vào Thứ Ba & Thứ Năm lúc 7pm.
Xin ghi danh tại cửa ra vào nhà thờ

Các Form ghi danh thánh lễ cuối tuần được đăng hằng tuần trên Website Giáo Xứ: www.trparishes.org & Facebook@stanntacoma

Cử Hành Các Bí Tích

Thêm Sức

Các em lớp Thêm Sức sẽ xưng tội theo nhóm vào các ngày 20, 21, 22, 23, 24 tháng 7 lúc 6pm tại Nhà Thờ

76 em sẽ được Thêm Sức trong 3 Thánh Lễ (1 Thánh Lễ tiếng Anh & 2 Thánh Lễ Tiếng Việt theo nhóm

Ban Giáo Lý sẽ gửi thông tin chi tiết sau 

Báo Cáo Về Annual Catholic Appeal 2020

Chỉ tiêu: $45,945
Tổng Số Đóng Góp (hiện tại): $47,909
Tỉ lệ: 104%
Tổng số gia đình đóng  góp: 185 (trên 500 gia đình)

Xin Chúa trả công bội hậu cho mọi người

Tiền đóng góp tuần 26/7/2020

$4,668

Xin cảm ơn Quý Tín Hữu luôn quảng đại với Giáo Xứ bằng cách đóng góp trực tuyến, gửi hoặc drop-off phong bì dâng cúng

Thư Cha Chánh Xứ 21/7/2020

Đóng Góp Online (trực tuyến) cho Giáo Xứ

Thông Báo Của Ban Thông Tin

Ban Thông Tin cũng vừa thực hiện 1 Kênh Youtube với mục đích post các Thánh Lễ trực tuyến và các video sinh hoạt của Cộng Đoàn

Xin Quý Tín Hữu subscribe và đóng góp ý kiến để phát triển Kênh Youtube này. Xin cảm ơn

https://www.youtube.com/channel/UCLD_DMCRqFMG67-lOIXMFzA

 

Phát Thực Phẩm Tươi (đợt 3)

Xin cảm ơn các em Lớp Thêm Sức & Thiếu Nhi Thánh Thể giúp cho việc phân phối thực phẩm tại sân nhà thờ

Lưu Ý

Nếu Quý Tín Hữu nhận được email gửi từ email của Cha Chánh Xứ Tuấn Nguyễn với nội dung xin tiền, thẻ gift-card, donation, contribution hoặc "ask for a favor" . Xin Quý Tín Hữu không trả lời các email này, và không gửi bất kỳ tiền hay gift card. Cha Chánh Xứ sẽ không bao giờ gửi những email cá nhân để xin các khoản tiền như vậy
Xin liên lạc trực tiếp với Cha Chánh Xứ 253-882-99433
hoặc gửi email về Giáo Xứ stanntacoma@gmail.com để kiểm chứng

Mong Quý Tín Hữu lưu ý và cẩn trọng

Thư Đức Cha Daniel - Một Số Thay Đổi Về Việc Phòng Chống Covid Khi Dự Lễ